တရားမမျှတမှုကို စိန်ခေါ်၊ လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေး

Unitarian Universalist Service Committee သည် အခြေခံလူတန်းစား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

← Coordination Team for Emergency Relief

In Burmese refugee camp near Mae Sot, Tak Province, Thailand.

In Burmese refugee camp near Mae Sot, Tak Province in northwestern Thailand.

Coordination Team for Emergency Relief (stock image)

ဗမာစာ