UUSC Responds to Gun Violence at Rally and the Attempted Assassination of Donald Trump

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Minnesota Unitarian Universalist Social Justice Alliance

Unitarian Universalist Social Justice Alliance ap goumen pou lajisitis nan Minnesota jan UU yo mande sa.
Minnesota Unitarian Universalist Social Justice Alliance

KOTE LI YE : Minneapolis, Minnesota

Minnesota Unitarian Universalist Social Justice Alliance (MUUSJA) gen pou objektif devlope kapasite moun ki nan kongregasyon Initaryen Inivèsèl yo, pou yo ka byen travay pou gwo chanjman sistèm nan ak jistis sosyal. Òganizasyon an fè travay sa a pou ede Initaryen Inivèsèl nan Minnesota a devlope ak fè tande vwa relijyon yo a, epi fè piblik la tande l tou.

Patenarya UUSC a soutni travay MUUSJA a ki vize konstriksyon yon regwoupman pou klima ak jistis sosyal epi asosye ak òganizasyon ki gen moun nwa, otoktòn ak lòt moun ki pa blan k ap jere yo, k ap reziste kont eksplwatasyon fosil ak katastwòf sou klima a.

Foto : Minnesota Unitarian Universalist Social Justice Alliance

Kreyòl Ayisyen