တရားမမျှတမှုကို စိန်ခေါ်၊ လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေး

Unitarian Universalist Service Committee သည် အခြေခံလူတန်းစား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

← စတင်မှုများ

UUSC Sunday

On Justice Sunday—occurring each spring—Unitarian Universalist congregations come together to take action on one pressing human rights issue.

UUSC Justice Sunday is an annual spring program which provides an opportunity for Unitarian Universalist congregations to come together and collectively act for human rights. This year we’ll explore how UUSC’s history of international justice work and defying fascism shapes our current partnerships for global solidarity. 

Please earmark Sunday, April 7 on your calendar to hold a UUSC Justice Sunday service in your congregation! 

UUSC Sunday Worship Service

Please make a gift here.

Make a Gift

Donations help UUSC join with over 60 grassroots organizations to bolster community-led human rights initiatives around the globe. Make a gift to UUSC Sunday through our secure donation portal.

To donate by mail, please make checks out to “UUSC” with “UUSC Sunday” in the memo field, and send to: UUSC •  PO Box 808  •  Newark, NJ 07101-0808

What is UUSC Sunday?

An annual spring program for congregations, UUSC Sunday (also known as Justice Sunday) complements and continues Guest at Your Table, which offers congregations a broader look at UUSC’s mission and programs. To order UUSC Sunday donation envelopes or other UUSC print publications, or to ask a question about how UUSC can support your congregation in taking part in UUSC Sunday, please contact Julian Sharp, Senior Associate for Congregation Support, at jsharp @ uusc.org.

ဗမာစာ