Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Conversations with Friends—Minnesota

Se yon òganizasyon imanitè 501(c)(3) ki chita sou jefò benevòl, manm li yo ap sipòte moun ICE mete nan prizon nan kat (4) prizon nan konte Minnesota.

KOTE LI YE: Edina, Minnesota

Conversations with Friends (CWF) Conversations with Friends (CWF) te pran nesans aprè yon reyinyon nan lane 2010, kote senk (5) klèje te rasanble pou pale sou kijan yo kapab sipòte yon moun Immigration and Customs Enforcement (ICE) te mete nan prizon. Annaprè sa, youn nan klèje yo, John Guttermann, te resevwa yon finansman nan men Church World Service pou mete sou pye ministè imigrasyon. Aprè yon premye tantativ pou te chanje politik imigrasyon yo, li te vin konsantre l pou akonpaye imigran yo detni yo. CWF te gen premye klas vizit nan dat 11 mas 2011 nan Ramsey County Adult Detention Center nan St. Paul, Minnesota. 

Ministè akonpayman CWF se pou bay repons ak laperèz, solitid, izolman, dezespwa, depresyon ak twomatis moun ICE mete nan prizon yo ak viv ansanm ak inimanite, enjistis ak britalite anba sistèm imigrasyon Etazini, ki gen politik detansyon ak depòtasyon li ki pwovoke tòti emosyonèl ak sikolojik pou sila yo detni yo ansanm ak fanmi ak zanmi yo. Pandan pandemi an, yo rankontre atravè Zoom ak moun ki nan de (2) nan kat (4) prizon konte yo, kote ICE detni moun nan Minnesota. Korespondan CWF ekri moun nan tout kat (4) prizon yo. 

Patenarya UUSC sipòte operasyon kontinyèl yo menmjan an tou yo vin elaji efò yo. Nan lane 2021, CWF te elaji asistans finansyè yo atravè depo nan ti boutik prizon yo pou bay kòb pou kat telefòn, manje siplemantè ak pwodui pou ijyèn pou moun ICE te detni nan prizon Konte Sherburne ak Kandiyohi, CWF pa ale nan moman an men li kenbe kontak relasyon. Vizitè ak korespondan CWF yo bay amitye, fratènite ak solidarite pandan y ap sipòte, ankouraje, tande, afime epi defann yon prezans pasifik epi byenveyan. Yo fè yo konnen moun nan kominote a vrèman sousye de yo, yo pa pou kont yo, yo pa abandone yo, epi CWF dakò sistèm imigrasyon Etazini an enjis, inimen epi inakseptab.

Foto: Conversations with Friends – Minnesota

Kreyòl Ayisyen