UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Coordination Team for Emergency Relief

Li sipòte refijye k ap kouri kite Bimani poutèt vyolans.
Coordination Team for Emergency Relief (stock image)

KOTE LI YE: Taylann

Yo te fonde Coordination Team for Emergency Relief (CTER) nan lane 2021. Objektif CTER se te bay èd pou refijye ki te kouri kite Bimani pou chape vanjans poutèt yo te reziste kont koudeta militè a. Aprè jent la te kontinye atake moun sa yo, sipò CTER te janbe fwontyè yo pou ede moun nan Hpruso, Demoso, ak lòt zòn. Òganizasyon an travay men nan men avèk lòt gwoup lokal pou distribye manje ak bay abri.

Avèk finansman UUSC, CTER pral jwenn yon lokal biwo, materyèl pou lokal la, mèb, epi satisfè lòt bezwen administratif. Yo pral itilize finansman an tou pou bay plis sipò alimantè ak frè transpò. 

UUSC santi l privilejye pou ede CTER nan jefò l ap fè pou pwoteje refijye epi travay pou yon Bimani demokratik pou tout moun.

Imaj sa a soti nan iStock

Kreyòl Ayisyen