UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Fundacion Entre Mujeres

Yon ONG fanm ak mouvman sosyal yo te fonde nan lane 1995 ki baze nan Esteli nan nò santral Nikaragwa epi nan alantou li.
Fundacion Entre Mujeres

KOTE LI YE: Esteli, Nikaragwa

Fundacion Entre Mujeres (FEM) ankouraje otonomi fanm nan zòn riral yo atravè yon varyete pwojè. Yo konsantre yo sou pwomosyon endepandans ekonomik pandan y ap met anfaz sou dwa sou tè ak souverènte alimantè, prevni vyolans sou fanm, ak ankouraje alfabetizasyon kòm yon avni pou otonomi.

FEM fè yon travay enpòtan pou sipòte fanm campesina (peyizan) nan Nikaragwa k ap rejenere tè yo ak kominote yo nan mitan yon kriz sosyopolitik. Nan sipòte FEM, UUSC sipòte opòtinite ekonomik pou fanm campesina yo ki genyen ladann manm FEM yo pou ede nan avansman dwa pou viv kè pòpòz nan Amerik Santral la. FEM bay fanm yo espas pou yo òganize epi konstwi estrateji detèminasyon pou tèt yo kont defi y ap leve yo. Poutèt yo travay dirèkteman ak campesinas yo, kriz klimatik la afekte travay FEM nan paske sechrès ak move tan afekte yo dirèkteman.

Sipò UUSC a ede konpanse plizyè manm pèsonèl enpòtan k ap travay pou Las Diosas Cooperatives Center, ki se yon koperativ fanm ap dirije k ap pwodi kafe ki gen pi bon pri. Avèk sipò anplis nan men UUSC, koperativ la bay resous pou fi ki se kiltivatè kafe ki fòme kolaborasyon an. Sa ap enpòtan anpil pou asire sant lan oto-dirab. 

FEM ap travay tou pou devlope pwogram ki ankouraje sekirite ak souverènte alimantè. Finansman UUSC bay la pral pèmèt pou achte ak fè livrezon grenn semans debaz (mayi ak pwa) pou sipòte uit(8) rezèvwa grenn 48 fanm ki soti nan menm kantite kominote yo ap jere. Epi FEM pral bay de (2) atelye sou jesyon agroekolojik semans sa yo. Sipòte fanm nan rezèvwa yo enpotan anpil paske devan kriz klima a, li de pli zan pli difisil pou kenbe pwodiksyon ak semans nan rezèvwa yo itilize kòm yon fon renouvlab pou pwogrese nan direksyon pou dirabilite.

An fas kriz pandemi an, FEM mete sis kay nan menm kantite kominote yo, li fè ti amelyorasyon nan enfrastrikti yo tankou repare pòt ak fenèt yo, bati kloti, ak fè tapi pou dòmi. Sa nesesè pou pwogram FEM sipòte yo fonksyone, men kay sa yo pral fonksyone tou kòm sant altènatif pou bay manm kominote yo abri, sitou fanm ki bezwen solitid.

Foto:

Kreyòl Ayisyen