UUSC Responds to Gun Violence at Rally and the Attempted Assassination of Donald Trump

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Tulele Peisa, Inc.

Yon òganizasyon ki konsakre l pou pwoteksyon ak pwomosyon jistis klimatik ak byodivèsite nan rejyon otonòm Bougainville nan Papwazi Nouvèl Ginen
Tulele Peisa, Inc.

KOTE LI YE: Port Moresby, Papwazi Nouvèl Ginen

Tulele Peisa se yon inisyativ Konsèy Granmoun yo nan Zile Carteret nan Papwazi Nouvèl Ginen te kreye pou reponn ak pwoblèm gouvènman Bougainville la ki pa fè anyen pou reponn ak migrasyon ki se rezilta chanjman klimatik la. Òganizasyon an lanse yon pwojè pou delokalize 150 fanmi (1.700 moun k ap viv nan zile yo) pou lòt kote ki gen plis sekirite sou rejyon prensipal zile a ki se Bougainville. Pwogram nan revandike kesyon migrasyon ki se rezilta chanjman klimatik la avèk diyite, epi li fè konnen fòk gen finansman pou delokalizasyon pou migrasyon ka fèt avèk diyite.

Patenarya UUSC kore travay Tulele Peisa ap fè pou delokalize moun ki zoti nan Zile Carteret yo epi mennen yo nan Bougainville, bay sipò imanitè pou fanmi ki pito rete sou Zile Carteret yo, epi kore rezilyans Bougainville la atravè devlopman Politik sou Chanjman Klimatik ak Pwoteksyon ak Byodivèsite Paletivye (Climate Change and Mangroves Protection and Biodiversity Policy) rejyon an. Tulele Peisa travay ansanm avèk reprezantan kominote yo, sitou jèn yo, pou òganize epi aplike travay yo. 

Tulele Peisa, Inc. te bay imaj la

Kreyòl Ayisyen