တရားမမျှတမှုကို စိန်ခေါ်၊ လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေး

Unitarian Universalist Service Committee သည် အခြေခံလူတန်းစား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

← စတင်မှုများ

Tochán Sueños y Realidades, A.C.

Tochán provides material and legal support to people in migration in Mexico City. Mexico.
A picture containing text, building, blue Description automatically generatedA mural of a crescent moon that states “Dreams are Not Illegal”. (Casa Tochan)

တည်နေရာ- မက္ကဆီကိုမြို့၊ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ

For the past 11 years, Tochán Sueños y Realidades, A.C. has worked on the behalf of migrating people in Mexico City, Mexico. Tochán provides for material needs such as clothing, food, and personal hygiene items. It also provides legal assistance to help people in migration obtain legal status in Mexico; mental, physical, and dental care; human rights workshops; and job training and resources. 

UUSC is proud to partner with Tochán Sueños y Realidades, A.C. to continue this great work. Tochán’s goals intersect with UUSC’s commitment to migration justice.

ဓာတ်ပုံ ခရက်ဒစ်- Tochán Sueños y Realidades, A.C.

ဗမာစာ