UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Chiricli

Chiricli se yon òganizasyon ki inik nan fason pa l k ap sipòte fanm ki sòti nan peyi Wòm.

KOTE LI YE: Kyiv, Ikrèn

Chiricli se sous finansman pou fanm wòm epi li se premye òganizasyon nan Ikrèn ki konsantre sou fanm peyi Wòm. Depi lane 2004, travay li te gen ladann fòmasyon pou lidè Wòm yo epi ede òganizasyon sosyete sivil ki devwe sou pwoblèm ki konekte ak Wòm yo pou devlope pwogram sou lasante, edikasyon preskolè ansanm ak dwa moun. Epitou, li te ede òganize konferans, atelye sou edikayon, fòmasyon ansanm ak konferans laprès pou leve pwoblèm Wòm yo onivo nasyonal ak rejyonal, epi chanje sitiyasyon kominote Wòm yo pou yon demen miyò. Aprè larisi te fin anvayi Ikrèn an mas, Chiricli te konsantre l pou bay asistans an ijans, defans pou fanm Wòm, epi reponn ak defi espesifik kominote Wòm nan t ap viv nan peryòd gè a. Pa egzanp, Chiricli te prepare yon gid nan senk (5) lang pou ede travayè sosyal an Ewòp konprann kilti, koutim ak valè kominote Wòm yo nan peyi Ikrèn pou miyò sipòte epi kominike ak refijye Wòm yo ki t ap kouri pou gè a.

Patenarya UUSC ak Chiricli ede ankouraje epi prezève kilti peyi Wòm an Ikrèn epi ede refijye Wòm yo ki bezwen resous ijans.

Foto: Chiricli

Kreyòl Ayisyen