UUSC Expresses Solidarity with CEECCNA Partners Facing Authoritarian Crackdown

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

FM4 Paso Libre

Yon òganizasyon dwa moun ki ofri asistans konplè pou imigran ak refijye ki de pasaj atravè Meksik.
FM4 image

KOTE LI YE: Guadalajara, Meksik.

FM4 Paso Libre se yon òganizasyon san bi likratif ki dedye a defans ak pwomosyon dwa moun imigran ak refijye yo atravè asistans imanitè konplè, defans, ak rechèch nan lwès Meksik. 

Nan tout òganizasyon yo ki ap travay pou bay abri ak fè pwomosyon pou dwa moun nan migrasyon epi k ap chèche azil pandan vwayaj pou pase Meksik la, FM4 Paso Libre inik, ni nan pozisyon li sou wout migrasyon Pasifik la ki gen plis sekirite ak patisipasyon li ak kominote lokal la, k ap travay kòt a kòt ak imigran yo pou kenbe abri a ak aktivite li yo. Modèl li pou konbine abri, jwenn pwoteksyon legal, dokimante vyolasyon dwa moun sou wout la, epi pou defann gen anpil enpak epi li diferan.

Ansanm ak kominote lokal la, li travay pou moun ki nan migrasyon ak refijye yo, ansanm ak pou li konsolide yon modèl dirab nan asistans imanitè. Modèl yo an konbine abri, pwoteksyon legal, dokimante vyolasyon dwa moun sou wout la, ak defans devan gouvènman an epi li gen anpil enpak epi li diferan.

Pou fason bezwen pou sèvis legal imigran yo ak moun k ap chèche azil yo ap ogmante, UUSC kole tèt ak FM4 Paso Libre pou sipòte nouvo pwogram klinik legal yo an. Lè yon migran oswa yon moun k ap chèche azil mande sipò, anplwaye klinik legal la ak volontè yo bay sèvis, yo fè entèvyou moun sa a sou bezwen li yo epi ede li trase pi bon chimen pou chèche pwoteksyon.

Si yo mande reprezantasyon nan ka yo, kòdonatè èd jiridik la pran reprezantasyon yo nan pwosedi administratif ak Enstiti Nasyonal Migrasyon an (“Instituto Nacional de Migración (INM)” an panyòl), ansanm ak Komisyon Meksiken pou Èd pou Refijye (COMAR, an panyòl), ak nan fè rapò ofisyèl sou vyolasyon dwa moun yo komèt kont imigran ak refijye yo.

Foto: FM4 Paso Libre

Read This Next

Kreyòl Ayisyen