UUSC Responds to Gun Violence at Rally and the Attempted Assassination of Donald Trump

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Karenni Human Rights Group

Li fè dwa moun vanse atravè pwogramasyon ak aktivite nan tout eta Kayah nan peyi Bimani.
Karen Human Rights Group

KOTE LI YE: Bangkok, Taylann

Karenni Human Rights Group (KnHRG) se yon òganizasyon debaz sou dwa moun, se moun Karenni k ap jere l. Yo te fonde òganizasyon an nan lane 2016. Li opere nan tout sèt (7) minisipalite nan eta Kayah epi kèk zòn eta Kayan nan peyi Bimani. KnHRG te kreye yon divès kominote, pami yo moun natif natal zòn nan, jèn, militan fanm, militan k ap defann tè, epi moun ki maton nan kesyon devlopman kominotè.

Òganizasyon ankouraje dwa moun atravè plizyè pwogram. Pwogram pou Ankouraje Dwa Moun nan sansibilize moun atravè yon seri fòmasyon nan tout rejyon an. Sipò UUSC ede òganizasyon an ranfòse kapasite manm estaf li yo epi fè plis aktivite pledwaye.

Foto: Karenni Human Rights Group

Kreyòl Ayisyen