UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Lowlander Center (Centro Lowlander)

Yon sant edikasyon rechèch ak defans dwa k ap travay nan mitan bayou yo nan Lwizyàn.
Two Indigenous villagers speak in Grand Bayou Village, Louisiana

KOTE LI YE: Gray, Lwizyàn

LC Lowlander Center (Centro Lowlander) se yon sant ki pa travay pou lajan ki sitiye l bayou nan Lwizyàn. Òganizasyon sa a soutni popilasyon ki nan plèn yo nan edikasyon, rechèch ak defans dwa yo. Lowlander travay ansanm ak tribi otoktòn chanjman klimatik la te touche epi l ap defann dwa yo pandan l ap konstwi relasyon ak kèk kominote nan tout peyi ki gen gen menm pwoblèm yo.

Patenarya alontèm sa ki genyen ant UUSC ak Lowlander Center a vle pote soutyen jiridik ak resous ki dirab pou tribi yo padan y ap defann dwa yo pou yo adapte yo epi reponn a kriz klimatik la poukont yo. Travay sa a se pou konseye moun k ap pran desizyon politik yo pou garanti pwosesis adaptasyon klima a ak lojman ap fèt ak epi pou kominote katastwòf klimatik la plis touche. 

UUSC soutni travay Lowlander Center a sou yon zouti adaptasyon ki devlope pou kominote ki gen pou pran desizyon difisil pou demenaje akòz ewozyon tè yo klima a kreye a ak lòt defi anviwònmantal. Fondman “bon pratik” sa a gen ladan l prensip ki gen rapò ak dwa moun tankou dwa pou viv byen epi dwa pèp otoktòn nan genyen pou toujou patisipe nan kreye pwogram sosyal ki konsène l. Sa gen ladan l tou bon pratik anviwònmantal ki gen ladan l plan lojman kominote a, sitou itilizasyon espès vejetal endijèn, sous enèji renouvlab ak pratik ki dirab. Lowlander Center a espere teste tou kèk nouvo solisyon pou ede kominote a sekirize tè yo epi soutni sa ki gen pou vin retounen nan lojman yo nan ba yo direksyon sou lojman.

Foto : UUSC

Kreyòl Ayisyen