UUSC Responds to Gun Violence at Rally and the Attempted Assassination of Donald Trump

Defi Enjistis, Avanse Dwa Moun

Komite Sèvis Inivèsèl Inivèsèl la fè avanse dwa moun atravè kolaborasyon de baz yo.

← Initiatives

Rural Community Workers Alliance

Rural Community Workers Alliance (RCWA) ki nan rejyon midwès la ap pwoteje dwa kominote k ap goumen kont opresyon.
Rural Community Workers Alliance

KOTE LI YE: Milan, Missouri

Objektif Rural Community Workers Alliance (RCWA) se konstwi ak ranfòse angajman travayè imigran ak refijye ki pa p touche anpil kòb nan kominote lokal yo a. y ap eseye atake sa ki vrèman bay problèm manm yo genyen yo, amelyore sistèm ak sèvis sante kominotè yo epi garanti sekirite kote travayè endistri alimantè yo ap travay la.

RCWA ap kolabore ak lòt gwoup ak ajans pou amelyore prensip ègonomi yo nan izin transfòmasyon vyann ak volay yo nan nivo nasyonal. Pa ekzanp, yo reyini travayè antrepriz yo plizyè fwa pou kontinye fè presyon sou Occupational Safety and Health Administration (OSHA) pou yo ka fè enspeksyon nan izin transfòmasyon Milan an, nan Missouri. Sa ki te pouse OSHA al fè de enspeksyon. RCWA defann dwa travayè ki nan move kondisyon travay, sitou pou asèlman seksyèl, vyolans vèbal moun k ap sipèvize yo a ak pou revokasyon paske yo pale. Yo fè anpil sansibilizasyon kot travayè ki rete aleka sou zafè vòt ak Kovid-19, sitou nan ba yo asistans nan vaksinasyon ak edikasyon sou vòt.

RCWA egziste depi byen lontan epi l ap fè efò depi plizyè ane pou rezoud pwoblèm travayè yo genyen. Poutan se pa sèl alyans lan k ap goumen kont pwoblèm sa yo; li nan patenarya ak anpil lòt òganizasyon ak kominote, pami yo UUSC, k ap bay èd pa l nan fè tande vwa moun k ap vote yo. RCWA te montre kapasite l pou l byen òganize epi relye konba ak kondisyon yo nan izin transfòmasyon vyann yo ak nan kominote a. 

Foto : Rural Community Workers Alliance

Kreyòl Ayisyen