UUSC Calls Biden’s Asylum Ban a Stunning Betrayal of U.S. Commitments

Challenging Injustice, Advancing Human Rights

The Unitarian Universalist Service Committee advances human rights through grassroots collaborations.

← Initiatives

Loss and Damage Collaboration (LDC)

Grupa zainteresowanych stron współpracujących w celu zapewnienia krajom rozwijającym się oraz ich obywatelom i społecznościom wsparcia, którego potrzebują, aby zaradzić stratom i szkodom wynikającym ze zmiany klimatu.
Loss and Damage Collaboration

LOKALIZACJA: Londyn, Anglia

Sieć Loss and Damage Collaboration (LDC) to grupa praktyków, badaczy, aktywistów i decydentów z Globalnej Północy i Południa, współpracujących w celu zapewnienia społecznościom w krajach rozwijających się dostępu do zasobów umożliwiających łagodzenie skutków strat związanych z klimatem i uszkodzenia. Młodzieżowa Koalicja na rzecz Strat i Szkód Loss and Damage Youth Coalition (LDYC) zebrała się latem 2020 r., kiedy młodzi działacze klimatyczni z całego świata uznali, że istnieje potrzeba zintensyfikowania działań w związku ze stratami i szkodami spowodowanymi klimatem oraz zapewnienia młodzieży przestrzeni dla działań, zaangażowania i przywództwo klimatyczne. Ich celem jest zbudowanie globalnego partnerstwa młodzieżowego w celu podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu strat i szkód spowodowanych zmianami klimatycznymi.

Zgodnie z definicją Instytutu Międzynarodowego Środowiska i Rozwoju „strata odnosi się do rzeczy, które zostały utracone na zawsze i których nie można przywrócić, na przykład do utraty życia ludzkiego lub gatunku, natomiast szkody odnoszą się do rzeczy, które uległy uszkodzeniu, ale można je naprawić lub przywrócić, takich jak drogi lub nasypy.” 

Partnerstwo UUSC z LDC i LDYC wspiera koordynację i koszty komunikacji w ramach ich pracy nad rzecznictwem w sprawie strat i szkód, szkoleniami i opowiadaniem historii. LDC planuje współpracować z rządami zamożnych krajów, prowadzić szkolenia dla młodzieży na całym świecie i tworzyć cyfrowe historie opowiadające historie podkreślające wpływ zmian klimatycznych na młodych ludzi.

LDYC ma nadzieję podnieść świadomość i pobudzić działania mające na celu zaradzenie stratom i szkodom w skali globalnej. Mają nadzieję, że w dłuższej perspektywie ich praca pomoże stworzyć świat, w którym ludzie i społeczności najbardziej dotknięte zmianami klimatycznymi będą mogły żyć z godnością i odpornością na skutki zmian klimatycznych. Mają nadzieję wpłynąć na kraje rozwinięte, aby skierowały znaczne zasoby do krajów i społeczności rozwijających się dotkniętych zmianami klimatycznymi, aby mogły zaradzić stratom i szkodom. Finansowanie to, w połączeniu z głębszą świadomością i skupieniem się na zaradzeniu stratom i szkodom, będzie miało wpływ na sytuację materialną milionów ludzi żyjących w ubóstwie. 

Źródło zdjęcia: Współpraca w zakresie strat i szkód / David Andrako dla Global Citizen”

Polski